آقا بختیاری که با نمایش عجیب و خطرناکش با مار کبری!!!!|کلیپ کده

آقا بختیاری که با نمایش عجیب و خطرناکش با مار کبری!!!! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آقا بختیاری که با نمایش عجیب و خطرناکش با مار کبری، نگاه های جهانی را به خود معطوف داشته است!
ببینید چگونه مار کبری را وارد دهانش میکند!