آواز نوا بهروزمتین نژاد سنتور رضا پیامنی|کلیپ کده

آواز نوا بهروزمتین نژاد سنتور رضا پیامنی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آواز نوا بهروزمتین نژاد سنتور رضا پیامنی شعر از همای شیرازی بی دل و خسته در این شهروم و دل داری نیست… غم دل با که توان گفت که غم خواری نیست