اتصال بازدم|کلیپ کده

اتصال بازدم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
متصل بودن بازدم درصداسازی منظورنگهداشتن تراكمی است كه روی تارها از طریق فشار بازدم ایجاد میشود كه میتوان آنرا همان ثابت نگه داشتن كامپرشن یا ایجاد تراكم بنامیم در واقع زمانیكه نتوانیم یك فشار ثابت را در طول الگو برروی تارهایمان نگه داریم با افت شدید و آشفتگی و حتی شكست صدا مواجه میشویم برای این منظور تمرینهایی مانند لیپرول و یا تانگ تریل میتوانند این جنبه از تكنیكهای آوازی را به خوبی تقویت کنند.