از تمرینات کلاس تنبک و ریتم ۷ ضربی|کلیپ کده

از تمرینات کلاس تنبک و ریتم ۷ ضربی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
از تمرینات کلاس تنبک و ریتم
براساس الگوهای ۷ ضربی