باز شناسی گفتار|کلیپ کده

باز شناسی گفتار نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
(ستاد توسعه فرهنگ علم , تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)