بحران فقدان مشارکت در انتخابات فرانسه|کلیپ کده

بحران فقدان مشارکت در انتخابات فرانسه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
http://www.iribnews.ir/fa/news/1675590