بفرمائید بستنی آشغالی!|کلیپ کده

بفرمائید بستنی آشغالی! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سه دانشجوی دانشگاه ملی هنر تایوان برای نشان دادن آلودگی زمین ۱۰۰ بستنی چوبی درست کردند.
آن ها از ۱۰۰ فاضلاب این بستنی ها را تهیه کرده اند.