تجربه رضا امیرخانی از یک کسب و کار

(ستاد توسعه فرهنگ علم , تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)