تلاوت زیبا با ترجمه فارسی و دلنشین مولانا کورتش سوره نور|کلیپ کده

تلاوت زیبا با ترجمه فارسی و دلنشین مولانا کورتش سوره نور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تلاوت دلنشین مولانا کورتش سوره نور با ترجمه فارسی
تلاوت دلنشین مولانا کورتش سوره نور با ترجمه فارسی -خدا نور آسمانها و زمین است. مثَل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى باشد، آن چراغ درون آبگینه اى و آن آبگینه چون ستاره اى درخشنده. از روغن درخت پربركت زیتون كه نه خاورى است و نه باخترى افروخته باشد. روغنش روشنى بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نورى افزون بر نور دیگر. خدا هر كس را كه بخواهد بدان نور جاده مى نماید و براى مردم مثَلها مى آورد،(۳۵)