تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند|کلیپ کده

تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی مدرن دال بند در مهمانی افطار سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در امارت عین الدوله تلفن هماهنگی با مدیر برنامه گروه دال بندوموسسه تهران مراسم:۰۹۱۲۰۸۰۹۰۳۰