جشن درویشی با خوانندگی رسول کارگشا|کلیپ کده

جشن درویشی با خوانندگی رسول کارگشا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رسول کارگشا در مراسمی که مختص درویشان است سنگ تموم میذاره
البته اون موقع ۲۰ سال بیشتر نداشته ولی پر تجربه بوده