جعبه سیاه ۲۲ – گفت و گو با ابوالفضل عرب|کلیپ کده

جعبه سیاه ۲۲ – گفت و گو با ابوالفضل عرب نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
از کوچه های تهران تا فایت خیابونی در تایلند
– قیافم یه جوریه كه همه تو برخورد اول برداشت بدی میكنن راجع به من – توی تایلند فایت خیابونی میكردم – هفته ای یكی دوبار به خانه سالمندان سر میزنم – رو به روی تَلّ زینبیه كفش زائرا رو واكس میزدم