حضور بانوی سنگ شکن رامهرمزی در شبکه نسیم|کلیپ کده

حضور بانوی سنگ شکن رامهرمزی در شبکه نسیم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
حضور مریم نصیرزاده بانوی سنگ شکن رامهرمزی و مامان نمونه کشور در شبکه نسیم.

وی خطاب به مجری گفتچه کارمیکردم باید میرفتم دنبال کار، دختر بهمئی گدایی کنه زشته