حملہ در تھران Tehran Attack|کلیپ کده

حملہ در تھران Tehran Attack نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
Tribute to Martyrs of 7th June 2017 Tehran Attack.
آھنگ حامد زمانی با ترجمہ انگلیسی
تقدیم بہ مدافعان حرم و شھدای تھران