خط قرمز | فقر|کلیپ کده

خط قرمز | فقر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گفتگو صریح و شفاف با دکتر حسین راغفر در رابطه با چرایی وجود فقر در ایران، افزایش فقر در دولت های نهم و دهم و عدم اجرا شدن قانون اساسی در کشور