روئیت شیئی عجیب در آسمان چند شهر|کلیپ کده

روئیت شیئی عجیب در آسمان چند شهر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روئیت شیئی عجیب در آسمانهای چند شهر مختلف منجمله:پاوه،گیلان، خرم آباد و…
گفته شده این شیئ مواد بازمانده از سوخت موشک فالکون۹ آمریکا که بمقصد ایستگاه فضایی پرتاب شد، بوده