روایت یکی از کارکنان مجلس که شاهد ضبط کلیپ داعش بود|کلیپ کده

روایت یکی از کارکنان مجلس که شاهد ضبط کلیپ داعش بود نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روایت یکی از کارکنان مجلس که شاهد ضبط کلیپ #داعش بود/من پشت در بودم، داعشی ها مرا ندیدند!