روحانی:تکیه بر گذشته نمی تواند ما را در دنیای رقابتها..|کلیپ کده

روحانی:تکیه بر گذشته نمی تواند ما را در دنیای رقابتها.. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روحانی: تکیه بر گذشته نمی تواند ما را در دنیای رقابتها پیش براند / دو هزار جوان نخبه به بدنه مدیریتی دولت جذب می شوند