زندگی با لبخند کودکان زیباست|کلیپ کده

زندگی با لبخند کودکان زیباست نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مراکز پرتو، مدارسی هستند که با کمک شهرداری و سازمانهای مردم نهاد برای کمک به کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل تاسیس شده است.
سر زدن به آنها و کمک به آنها خالی از لطف نیست