ساری گلین، ساریگلین، Sarigalin|کلیپ کده

ساری گلین، ساریگلین، Sarigalin نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای قطعه ترکی ساریگلین با گیتار و ویلن