سرقت از کارت عابر (اسکیمر)|کلیپ کده

سرقت از کارت عابر (اسکیمر) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یک طرز دیگه هم برای سرقت از کارت عابر رو شد