سنتورنوازی به شیوه مجید کیانی|کلیپ کده

سنتورنوازی به شیوه مجید کیانی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مجید کیانی متفاوت از نوازندگان امروزی ساز سنتور را مینوازد