شناسایی و کشف حدود ۳ تن گوشت غیربهداشتی در یک کبابی

شناسایی و کشف حدود ۳ تن گوشت غیربهداشتی در یک کبابی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یک واحد تهیه و طبخ کباب در جنوب شهر تهران که به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی اقدام به دپوی افزون بر ۳ تن گوشت قرمز کرده بود، به وسیله گشت مشترک تعزیرات شناسایی و توقیف شد.
.mp4