شوخی با استاد ایرج خواجه امیری|کلیپ کده

شوخی با استاد ایرج خواجه امیری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
علی اخباراتی جزو معدود کسانی است که میتواند استاد ایرج خواجه امیری را بخنداند
در اینجا استاد تجویدی در حال ویلن نوازی است که اخباراتی خنده را به لبان استاد مینشاند