صوگَند♥✝صآعَطْ بَرگَرد✝|کلیپ کده

صوگَند♥✝صآعَطْ بَرگَرد✝ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اَگِ بَدعَخلآقَم..اَگِ هیچ وَخ مَن اَوَل پی اِم نِمیدَم..اَگِ بآت سَردَم..اَگِ میزَنَم تو ذوقِت..اَگِ اون دُختَری نیسَم کِ مآمیت میخوآد..اَگِ مَصعولیَت پَذیر نیسَم..اَگِ خوش گُذَرونیآم واسَم مُهِم تَر عَ تواِ..اَگِ مَغرورم..اَگِ زود عَصَبی میشَم..اَگِ قُربون صَدَقَت نِمیرَم..مُدِلَمِع..اَگِ نِمیتونی تَحَمَل کُنی..بِ سَلامَت عَزیزم:)))