"مردم شیراز ۳۱تیرماه را به خاطر بسپارند|کلیپ کده

"مردم شیراز ۳۱تیرماه را به خاطر بسپارند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تکمیل خط یک مترو تا میدان الله"

پاک فطرت شهردار شیراز در بازدید از ایستگاه مترو بازاروکیل خبر داد
ببینید