میکس آواز رهزن اهل هنر – محمدرضا شجریان – مخالف سه گاه|کلیپ کده

میکس آواز رهزن اهل هنر – محمدرضا شجریان – مخالف سه گاه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دستگاه:سه گاه(مثنوی مخالف)|غزل از خواجه حافظ شیرازی|آواز:استاد محمدرضا شجریان|…گـــر ز حـــال دل خبــر داری بگو/ور نشانی مختصر داری بگو/مـــرگ را دانم؛ ولی تا کـــوی دوست/راه اگـــر نــزدیــکتر داری بگـــو/اَرغَــنون ســـاز فلـــک رهــــزن اهـــل هنــــر است/چـــون از این غُــصه نَــنالیم چرا نخــــروشیم/…/حاف‍‍ظ؛ این حال عجب با که توان گ‍‍فت/که ما بلبلانیم؛ که در موسم گل خاموشیم