هلیل رود درمعرض خشک شدن.|کلیپ کده

هلیل رود درمعرض خشک شدن. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هلیل مانند موجود زنده ای است که با کوتاهی بعضی مسولین درحال خشک شدن است.(ع.ب.ع)