همایون_شجریان|کلیپ کده

همایون_شجریان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یا من گوش ندارم که ندرام از تو صدایی

یا هوش ندارم و هستی و نیستم در حضورت

که گویی عالم همه در حضورند در چنین صدایی

یا من هستم و تو نیستی این چه ماجرایی دارد

تا من نباشم و تو بیایی و بمانم در چنین نوایی

که نوای دلم چیزی جز این نباشد که بیایی

بیا که دلم گرفتار توست

بیا که سرم در هوای توست

بیا که محفل دوستانم آرزوست

بیا که سرای دنیای واقع و حقم تویی