کلیپ پاسخ سوالات کو؟

پاسخ سوالات کو؟ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
ویدیو را بیست سال پیش ساختم ماجرا ویدیو درهرجایی ازکره زمین ممکنه اتفاق بیفتد.فیلم به علت فرم ومحتوای رئالیستی اش اجازه پخش درجایی نگرفت حتی درخانه خودش که آموزش وپرورش ومدارس باشه.دراون زمانها به من میگفتندشما خیلی سیاه می بینیددرصورتیکه ویدیو هشداری بودبرای جلوگیری ازاین اتفاقات.باشدتاانسانهای هرنقطه ازدنیابه دور از هرگونه تعصب بانگاه دلسوزانه متوجه شوندتااینکه اینجانب هم حس نکنم این افکارم ……

 دانلود فیلم با لینک مستقیم