کلیپ شماره۳ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶|کلیپ کده

کلیپ شماره۳ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کلیپ شماره۳ از مراسم روزنه امیدی ها در روز ۵ خرداد ۱۳۹۶ – کلیپ زنده از روز مراسم ۵ خرداد جمعیت روزنه امید (روزنه امیدی ها) در مرکز فرشتگان ذهنی.