فیلم یوم الحشر/الملامیلادالصلیحاوی

یوم الحشر/الملامیلادالصلیحاوی نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
اداءالرادود/الملامیلادالصلیحاوی
کلمات الشاعر/مهدی التقی
الهندسة والتوزیع/السیدمیلادالموسوی
التصویر/عادل الزبیدی/قیس التمیمی
المونتاج والاخراج/قیس مهدی التمیمی
شهررمضان/۱۴۳۸_۲۰۱۷

 دانلود فیلم با لینک مستقیم