۴۳-موسیقی آهنگی ازاستاد بزرگ میکائیل (برو برو ئیتر …)|کلیپ کده

۴۳-موسیقی آهنگی ازاستاد بزرگ میکائیل (برو برو ئیتر …) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
۶/۸ راست پنجگاه. ملودی آن را استاد ارگ (کاوه) ساخته است.
((برو برو ئیتر – به سیه جه فا چیتر )) تایبه ت بو {{ داغه }}
(سولویه کیش ده کوتایی دا .)