فیلم arduino + GSM GPRS 3GPP sim800 SIM800l – 96

فیلم arduino + GSM GPRS 3GPP sim800 SIM800l نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
pruebas del sim800l breakout con la libreria de adafruit fona funciona excelente despues de varios dias con errorres es muy importante mantener estable la tension y la corriente 🙂
sim800l soporta estandares 3GPP para 2G y 3G 800/900/1800/1900MHZ
https://github.com/pablinn/sim800_v2/blob/master/sim800_v2.ino
http://ret-catriel.blogspot.com.ar/2015/08/comunicacion-3gpp-con-sim800l-gprsgsm.html

 دانلود فیلم با لینک مستقیم