Cyber grip: UK PM May to bolster internet surveillance|کلیپ کده

Cyber grip: UK PM May to bolster internet surveillance نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در روز سه شنبه مسافرت کرده بود. یکی از اهداف اصلی خود را برای کسب حمایت از اقدامات تازه امنیتی آنلاین بود. این قانون نظارت به وسیله مه ترویج شده است به عنوان سخت گیرانه بودن انتقاد قرار داد.